Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza


Przedszkole przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentacje kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 54

EDUKACJA

 • zapisy do przedszkola,
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie informacji o dziecku,
 • prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłata za przedszkole,

SPRAWY KADROWE

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 • raporty,
 • sprawozdania.

ARCHIWUM

 • akta osobowe pracowników,
 • dzienniki zajęć przedszkola,
 • protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
 • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,
 • dokumentacja Rady Rodziców,
 • dokumentacja finansowa przedszkola.

FINANSE PRZEDSZKOLA

 • sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW

 • Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: dyrektor przedszkola (w każdy wtorek w godz.: 9 - 17)
 • Odpłatność za przedszkole: specjalista w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń).
 • Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup.
 • Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup zgodnie z terminarzem (informacja na tablicy ogłoszeń).

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:

 • sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie,
 • prawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-09-2017 - Edycja treści.

16-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

20-10-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 440