Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

AKTYWA TRWAŁE

873 431,37

I. Rzeczowe Aktywa trwale

873 431,37

 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

868 858,23

 Urządzenia techniczne i maszyny

4 573,14

AKTYWA OBROTOWE

1 986,20

I. Zapasy

1 236,70

 Materiały

1 236,70

II. Należności krótkoterminowe

749,50

 Pozostałe należności

749,50

III. Środki pieniężne

0,00

 Środki pieniężne na rachunku bankowym

0,00

SUMA  AKTYWÓW

875 417,57

Stan na 31.12.2016 r.

Placówka nie posiada zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego o wartości powyżej 300 euro.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

21-02-2017 - Edycja treści.

27-10-2016 - Edycja treści.

16-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

18-03-2014 - Edycja treści.

08-02-2012 - Edycja treści.

11-02-2011 - Edycja treści.

21-10-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 538